Make your own free website on Tripod.com

Asahi wo mini ikou

Dynamite

Hito eki arukou

Serori

Taisetsu

Yozura no mokou